Varför In Vino?

Skrivet av: Redaktionen

Undrar du över varför Munskänken bytts ut mot In Vino? Här får du svar på det – och lite till.

Varför har vi gjort om tidningen?

Vid årsskiftet 2021/2022 gick tidningen Munskänkens redaktör, Ulf Jansson, i pension. Detta aviserade han redan 2019, varför styrelsen då tillsatte en projektgrupp vars uppgift var att se över hur tidningen framöver ännu bättre kunde spegla Munskänkarnas verksamhetsidé, det vill säga det passionerade lärandet om vin och vinet som en del av måltidskulturen. Önskemålet var också att tidningen skulle få ett modernare uttryck och ett mer genomarbetat innehåll som kunde stötta i medlemsrekrytering och föryngring av medlemskåren, vilket är förutsättningen för föreningens fortsatta existens.

Gruppen genomförde en medlemsundersökning kring tidningsinnehållet och formulerade beskrivningar av hur den nya versionen skulle utformas för att följa medlemmarnas utvecklingskurva genom att behandla såväl enklare och översiktliga ämnen som komplexa och nischade frågor. Ett upphandlingsunderlag togs fram, varpå ett antal utvalda tidningsproduktionsbyråer bjöds in att lämna anbud. Det anbud som kvalitets- och prismässigt bäst stämde överens med önskemålen kom från Klintberg Niléhn. Gruppens rekommendation blev därför att teckna avtal med denna byrå för ett samarbete kring tidningsproduktionen. Rekommendationen var också att behålla modellen med ett internt redaktörskap för att säkerställa föreningens oberoende.

Varför har vi tagit in en extern aktör för att göra tidningen?

Under åren med Munskänken har vi också haft externa aktörer som hjälpt till att producera tidningen åt oss, men för att höja kvaliteten i enlighet med våra önskemål krävdes ett byte och valet av den nuvarande samarbetspartnern, Klintberg Niléhn, har föregåtts av en noggrann urvalsprocess. Inflytandet från byrån vad gäller innehåll är dock begränsat, vilket borgar för att vi inte förlorar kontrollen över varumärket Munskänkarna. 

Hur ser samarbetet med tidningsproduktionsbyrån ut?

Inför första numret fick Klintberg Niléhn i uppdrag att ta fram ny form för tidningen. Tillsammans med dem bestämde vi även att byta namn till In Vino – detta för att markera en nystart för tidningen. Under det löpande arbetet med tidningen tillhandahåller Klintberg Niléhn kompetens i form av en redaktör/projektledare samt en formgivare som säkerställer hög kvalitet på innehåll och utseende. Beslut om innehåll i tidningen fattas dock av Munskänkarna genom chefredaktören och ett redaktionsråd som rapporterar till styrelsen. Innehållet produceras sedan av chefredaktören, redaktören från Klintberg Niléhn, munskänkar och utvalda frilansande skribenter och fotografer.  

Varför heter tidningen In Vino?

Namnet anspelar på det latinska begreppet ”In vino veritas” (i vinet sanningen), vilket ligger i linje med Munskänkarnas syfte att sprida kunskap om vin och sätta det i ett kulturellt och historiskt sammanhang genom att förklara, inspirera och öppna dörrar till nya världar. 

Varför kommer tidningen bara i sex nummer per år istället för åtta?

Valet att gå ner från åtta till sex nummer per år har två skäl. Dels har Systembolaget ändrat sina rutiner för nyhetssläpp varför vi inte längre är styrda av särskilda datum för utgivningen.   Dels handlar det om ett sätt att säkra kvaliteten där färre nummer per år ökar möjligheterna att skapa bättre resultat varje gång. Varje nummer kommer dessutom att innehålla fler innehållssidor än vad Munskänken normalt har gjort. Sammantaget blir därför mängden innehåll snarare större än tidigare sett över året, samtidigt som tryck- och distributionskostnaderna minskar.   

Vem bestämmer vad som kommer med i tidningen?

Beslut om innehåll i tidningen fattas av Munskänkarna genom tidningens chefredaktör och ett redaktionsråd som rapporterar till styrelsen.

Vilka skriver i tidningen?

Innehållet produceras av chefredaktören, redaktören från Klintberg Niléhn, munskänkar och utvalda frilansande skribenter och fotografer. Alla medverkande skribenter och fotografer arvoderas, vilket gör att vi har möjlighet att ställa krav på verkshöjd och samtidigt locka kompetenser. Liksom tidigare skrivs vinrecensioner av Munskänkarnas provningsgrupp.

Varför recenseras inte viner i tillfälligt sortiment i tidningen längre?

För att hålla jämna steg med de många lanseringarna i Systembolagets tillfälliga sortiment kommer vi istället att öka vår digitala kommunikation, främst genom nyhetsbrev. Målsättningen är att våra medlemmar totalt över året ska få tillgång till ännu mer kunskapshöjande och inspirerande material om vin, där vinrecensionerna är en viktig pusselbit. Förändringen att förmedla en del av recensionerna digitalt har vi stöd för. I den medlemsundersökning som genomfördes i juni 2020 (med drygt 4 000 respondenter) finns ett förhållandevis lågt stöd för att recensionerna måste förmedlas just i tryckt form.

Kan jag som medlem påverka tidningens innehåll?

Självklart. Förslag tas emot via redaktor@munskankarna.se.  

Kommer kostnaderna för tidningen att öka nu?

Kostnaderna för In Vino kommer att ligga på ungefär samma nivå som Munskänken.