Årsmöte 2023

Välkommen på årsmöte för Munskänkarna Helsingborg 2023 Den 3 februari kommer vi att hålla årsmöte på Parapeten. Årsmötet börjar 18.00 och följs av vinprovning av Argentinska viner.

Notera att bara medlemmar är välkomna på själva årsmötesdelen så gäster och medlemmar från andra sektioner som vill vara med på provningen får vänta tills årsmötet är slut och vinprovningen börjar. 
Runt årsmötet finns en del formalia som styrs av föreningens stadgar:
- Mötet ska hållas senast under februari
- Kallelse 3 veckor innan årsmötet
- Handlingar ska sändas ut till medlemmarna senast 1 vecka innan mötet
    - Årsmöteshandlingarna ska bl.a. bestå av: 
        - verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår, 
        - revisionsberättelse, 
        - motioner och sektionsstyrelsens förslag till åtgärder med anledning av motionerna, 
        - verksamhetsplan och budget för innevarande räkenskapsår, 
        - från styrelsen hänförda frågor, 
        - valberedningens förslag. 
Mötet är beslutsmässigt med de medlemmar som är där. Mötesordförande har utslagsröst. Fullmaktsröstning är ej tillåtet.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet
Notera att det går att anmäla sig bara till årsmötet(kostnadsfritt) eller till årsmöte med vinprovning